Notulen
ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2017
14-03-2017
1. Opening 19:55.
De voorzitter opent de vergadering en sluit deze bij een tekort van de aanwezige leden, en heropend de vergadering te 20:05 uur.
2. Notulen A.L.V. van 14 maart 2016:
Over de notulen van de. A.L.V. van 2016 zijn geen opmerkingen of aanbevelingen.
3. Jaarverslag van de secretaris:
Is toegezonden naar de clubblad beheerder en digitaal te lezen.
Het huidige ledenbestand is rond de 155 personen.
4. Jaarverslag van de penningmeester met;
a: rekening en verantwoording
b: verslag van de kascommissie
c: begroting 2017
Op het jaarverslag van de penningmeester waren de volgende vragen en opmerkingen:
 Is de begroting pessimistisch te noemen?
Antwoord penningmeester:
 Ja, maar het zijn onzekere tijden en een groter ledental kan verlichting bieden.
5. Ingekomen stukken m.b.t. deze vergadering:
De brief van de heer Lakeman t.a.v. het invullen van het voorzitterschap.
Brief Kas commissie: De kascommissie heeft met een schriftelijke verklaring de vergadering voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2016. De aanwezige leden gaan daar unaniem mee akkoord.
6. Bestuur mededelingen en voorstellen: Geen.
De heer Considine geeft weer waarom hij aftreedt als voorzitter, de vergadering betreurt dit.
7. Bestuursverkiezingen, rooster van aftreden 2017:
1e Penningmeester
2e Secretaris
2e Wapenmeester [Lid met bijzondere functie]
De vergadering stemt in met de nieuwe bestuursleden, zodat de samenstelling in 2017 is:
Voorzitter: R. Lakeman
Vice Voorzitter: D. Budding
Penningmeester: R. Aeppli
Secretaris: J. Werring
2e Secretaris: R. Lakeman
2e Penningmeester: A. van Oudenaarden
8.Verkiezing kascommissie.
De commissie bestaat thans uit de volgende leden t.w. de heren L.P. Folsche en J.C. Vrijenhoek met als reserve lid de heer R. Looy.
Geen van de leden is aftredend.
9.Verkiezing commissie van beroep.
De zittende leden zijn de heren S. Bos, J. Bussing en E. Petrejus
Geen van de leden is aftredend.
10. Rondvraag
Geen.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:20 hr. en biedt de aanwezigen een drankje aan.